Manastirea Sihastria Voronei

Acatistul Sf Cuv Onufrie

 • Acatistul Sfântului Cuvios Onufrie de la Sihăstria Voronei
 •  Condac I

Iubitorului de viaţă sihăstrească şi duhovnicescului povăţuitor către mântuire, rugătorului fierbinte şi luminător al Sihăstriei Voronei, pilduitorul monahilor şi prietenul îngerilor, cu evlavie să-i cântam:

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitorr al sihaştrilor!

 • Icos I

Făcătorul îngerilor te-a chemat cuvioase părinte, din pruncie să slujeşti Domnului şi să fii candelă luminoasă pentru neamul tău dreptcredincios, căci viaţă cuvioasă ai arătat, pentru care şi noi îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că din pruncie ai fost ales vas al Duhului Sfânt,

Bucură-te, curată copilărie, plăcută lui Dumnezeu,  

Bucură-te, că mintea ţi-a fost pururea la Dumnezeu,  

Bucură-te, floare aleasă răsădită în pământul Moldovei,

Bucură-te, că ai urmat lui Hristos,

Bucură-te, că puterea harului te-a umbrit,

Bucură-te, că tinereţea ta Domnului ai închinat-o,

Bucură-te, că prin acestea calea adevărului a aflat-o,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor.

 • Condacul al II-lea

Pentru curata-ţi viaţă, înzestrat fiind cu strălucită înţelepciune, ai ajuns, cuvioase părinte, să slujeşti în înalte dregătorii, căutând ca prin acestea să împlineşti şi datoriile cele lumeşti, fără a uita însa vreodată de Dum­nezeu, Căruia mereu I-ai cântat: Aliluia!

 • Icosul al II-lea

Auzind sfinte părinte, de îndemnul Mântuitorului Care zice: “Cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie”, şi aflând de viaţa monahală cu bună rânduială din binecuvântata ţară a Moldovei, ai lăsat patria ta şi dregătoria lumească şi ai venit la mănăstirea Dragomirna din părţile Sucevei. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, doritor al vieţii desăvârşite,

Bucură-te, împlinitor al chemării lui Hristos,

Bucură-te, că nu te-a robit slava omenească,

Bucură-te, că ai căutat viaţă pustnicească,

Bucură-te, că ai dorit cele netrecătoare,

Bucură-te că ai urmat calea smereniei,

Bucură-te, că ai găsit liman duhovnicesc,

Bucură-te, că la mănăstirea Dragomirna ai fost binecuvântat,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al III-lea

Cine nu te va ferici, părinte Onufrie, pe tine cel care cu înţelepciune ai hotărât să alungi din viaţa ta toate ispitele măririi deşarte şi prin viaţă neîntinată să te faci plăcut lui Hristos. De aceea, te-ai străduit să fii înger în trup, cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

 • Icosul al III-lea

Cuviosul Paisie stareţul, venind din Sfântul Munte Athos la mănăstirea Dragomirna, te-a aflat cuvioase părinte, şi foarte mult s-a folosit de viaţa ta şi de adânca ta smerenie. De aceea, statornică prietenie duhovnicească v-a unit, căci şi tu sfinte, de la el ai deprins alese virtuţi monahiceşti. Iar noi, minunându-ne de aceasta, te lăudăm cântându-ţi:

Bucură-te, că pe stareţul Paisie duhovnic l-ai ales,

Bucură-te, că el cu folositoare sfaturi te-a întărit,

Bucură-te, că pentru viaţa ta aleasă, cuviosul Paisie mult te-a preţuit,

Bucură-te, că şi tu sfetnic de nădejde i-ai fost,

Bucură-te, că adesea cu el te-ai sfătuit,

Bucură-te, că împreună aţi strălucit prin virtuţi,

Bucură-te, că şi pe cuviosul Vasile de la Poiana Mărului l-ai întâlnit,

Bucură-te, că şi cu acesta duhovnicească prietenie ai statornicit,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al IV-lea

Vrednic lucru este sî te cinstim, cuvioase părinte, cel care cu osârdie ai căutat monahi cu viaţă îmbunătăţită şi de la dânşii ai învăţat să biruieşti valurile mării învolburate ale acestei vieţi. Aşa sfinte, ai cunoscut pe cuvioşii Paisie de la Neamţ şi pe Vasile de la Poiana Mărului şi împreună aţi lăudat pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

 • Icosul al IV-lea

Auzind de marii sihaştri din părţile Voronei, sfinte, şi mistuit de dorul păcii duhovniceşti, te-ai închinoviat în mănăstirea Vorona cu sete nestinsă de a spori în cele sfinte. Iar de aici, cuvioase părinte, te-ai retras în liniştea codrului din apropiere, unde ai petrecut vreme de un sfert de veac în aspră nevoinţă şi neîncetată rugăciune. Minunându-ne de această neobosită nevoinţă, cu evlavie îţi cântăm:

Bucură-te, podoaba obştii mănăstirii Vorona,

Bucură-te, lumină a sihăstriei codrilor,

Bucură-te, crin prea frumos sădit în grădina virtuţilor,

Bucură-te, mult nevoitorule în cele duhovniceşti,

Bucură-te, că în liniştea pădurii pe Hristos L-ai găsit,

Bucură-te, sfinţitor al locurilor tainice,

Bucură-te, rugător pentru mântuirea multora,

Bucură-te, slujitor al virtuţilor creştineşti,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al V-lea

În codrii Voronei, candelă luminoasă te-ai arătat, mult nevoitorule părinte, căci prin pilda vieţii şi mireasma învăţăturilor tale, ai fost vrednic îndreptător multor călugări pe care i-ai călăuzit către viaţa cea sfântă, pe toţi povăţuindu-i a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

 • Icosul al V-lea

Chemat la sfânta taină a preoţiei, cinstitorule de Dumnezeu, te-ai înfricoşat foarte, căci prin adânca ta smerenie, nevrednic te socoteai. Însă cunoscătorul inimilor, Dumnezeu, te-a învrednicit cu acest mare dar, pentru care şi noi îţi zicem aşa:

Bucură-te, vieţuitor al pustiei,

Bucură-te, rugător fierbinte,

Bucură-te, om duhovnicesc,

Bucură-te, sfătuitor înţelept,

Bucură-te, povăţuitor luminat,

Bucură-te, purtător al harului ceresc,

Bucură-te, lumină mare a Voronei,

Bucură-te, candelă a sfinţeniei,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al VI-lea

Luminându-te cu pilda vieţii sfinte a părinţilor athoniţi, ai rânduit şi monahilor mănăstirii Vorona aceeaşi pravilă de trăire îmbunătăţită, îndemnându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 • Icosul al VI-lea

Vieţuire îngerească petrecând sfinte Onufrie, icoană vie de rugăciune, post şi îndelungi privegheri te-ai făcut ucenicilor tăi şi aşa te-ai învrednicit a primi schima cea mare de la duhovnicul tău, stareţul Paisie, care te-a chemat la mănăstirea Dragomirna, unde te-a făcut schivnic. Pentru această sporire duhovnicească, sfinte îţi cântăm:

Bucură-te, că nimic din cele trecătoare nu ai iubit,

Bucură-te, că pe cele nestricăcioase le-ai dobândit,

Bucură-te, cel ce ai primit cunună nepieritoare,

Bucură-te, că pe Maica Domnului ai avut-o mereu rugătoare,

Bucură-te, prietenul îngerilor,

Bucură-te, luminător al monahilor,

Bucură-te, cunoscător al tainelor sfinte,

Bucură-te, călăuză a nevoitorilor,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al VII-lea

Veste vieţuirii sfinte şi puterea rugăciunilor tale cuvioase, în toată Moldova s-a răspândit. De aceea, din locuri îndepărtate, mulţi credincioşi au venit la tine, iar tu cuvioase, ca un prea bun părinte pe toţi cu multă dragoste i-ai primit, dând mângâieri, mijlocind cu rugăciunile şi tămăduind prin acestea multe boli ale celor suferinzi. Pentru aceasta, cei care s-au învrednicit de mari daruri prin rugăciunile tale au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 • Icosul al VII-lea

Urmând pilda marilor sihaştri din pustia Egiptului, cuvioase, ai întemeiat obşte monahală la Sihăstria Voronei, unde mulţime multă de călugări s-a adunat, toţi voind a-ţi fi prin preajmă şi a te avea ca doctor sufletesc, căci pentru toţi a-i fost un pilduitor călugăr, duhovnic şi stareţ. Pentru aceasta cu dragoste cinstim sfintele tale moaşte şi zicem:

Bucură-te, întemeietorul obştei de la Sihăstria Voronei,

Bucură-te, vieţuitor pilduitor,

Bucură-te, milostiv şi blând păstor,

Bucură-te, povăţuitor înţelept,

Bucură-te, rugător fierbinte,

Bucură-te, cărturar duhovnicesc,

Bucură-te, cunoscător al Filocaliei,

Bucură-te, ostenitor al răspândirii scrierilor sfinte,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al VIII-lea

Către apusul vieţii, depărtându-te de tulburările lumeşti, cuvioase Onufrie, ai vieţuit într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, făcându-ţi din ea poartă a cerului, cu alese rugăciuni, te-ai luminat de dorul pentru Hristos până la cel din urmă ceas al vieţii tale, cântându-i neîncetat: Aliluia!

 • Icosul al VIII-lea

Văzând trăirea ta în netulburata linişte sihăstrească, sfinte părinte, cu adevărat înţelegem că viaţa pustnicilor fericită este. Căci luminându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai preschimbat-o în grădină de viaţă duhovnicească. Pentru aceasta şi noi zicem:

Bucură-te, că pe diavol cu postul şi rugăciunea l-ai ruşinat,

Bucură-te, că din învăţăturile Sfintei Scripturi te-ai adăpat,

Bucură-te, că ai iubit Sfintele Scripturi,

Bucură-te, că ai cercetat scrierile sfinţilor,

Bucură-te, că ai urmat sfatul duhovnicilor tăi,

Bucură-te, că de cuvântul lui Hristos te-ai pătruns,

Bucură-te, odorul de mare preţ al Voronei,

Bucură-te, rugător fierbinte al Moldovei,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al IX-lea

Săvârşind călătoria acestei vieţi părinte cuvioase, şi cunoscând dinainte ceasul despărţirii sufletului de trup, ai mulţumit Preabunului Dumnezeu pentru darul vieţii îndelungate pe care l-ai primit de la El. După ce ai petrecut pe pământ 89 de ani, Hristos a luat în braţele Sale fericitul tău suflet. Pentru aceasta, minunându-ne de viaţa ta preafrumoasă sfinte, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu:Aliluia!

 • Icosul al IX-lea

Înţelepţii cei mult vorbitori nu pot arăta în cuvinte petrecerea ta din această viaţă. Chiar şi firea îngerească s-a minunat de vieţuirea ta cuvioase, căci trup având, ai trăit ca un înger. De aceea, mutarea ta din această viaţă la cea veşnică a fost însoţită de multe minuni. Deci şi noi văzând puterea lui Dumnezeu arătată prin cei ce-L iubesc, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cunoscător al al tainei sfârşitului tău,

Bucură-te, purtător al Sfântului Duh,

Bucură-te, primitor al darurilor cereşti,

Bucură-te, luptător duhovnicesc neînfricat,

Bucură-te, sfinţitor al codrilor,

Bucură-te, primitor al Euharistiei înainte de ceasul morţii,

Bucură-te, vieţuitor împreună cu sfinţii,

Bucură-te, că aşa ai ajuns la liman fericit,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al X-lea

Împăratul David a glăsuit că “Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi”, iar viaţa ta cuvioase, a adeverit întru toate cele grăite de psalmist. Dumnezeu a arătat slava Lui prin tine sfinte, care ai mers pe calea cea strâmtă, purtând jugul vieţii pustniceşti, al neîncetatelor nevoinţe, al rugăciunii stăruitoare, şi aşa sfinte, suindu-te din putere în putere, te-ai mutat la locaşurile cele veşnice cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 • Icosul al X-lea

Lumină din lumina lui Hristos gustând în această lume trecătoare, după moartea ta cuvioase Onufrie, ai răsărit ca o lumină strălucitoare prin cinstitele tale moaşte din care izvorăsc tămăduiri celor care se roagă ţie zicând:

Bucură-te, sfinte al lui Dumnezeu Cel Preasfânt,

Bucură-te, purtător al darurilor vindecărilor,

Bucură-te, făcător de minuni prin harul Sfântului Duh,

Bucură-te, luminător al închinătorilor,

Bucură-te, izvor al alinărilor,

Bucură-te, tămăduitor al bolilor grele,

Bucură-te, vindecător al celor neputincioşi,

Bucură-te, ajutător grabnic al celor suferinzi,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul ai XI-lea

Multe şi mari semne au fost la mormântul tău sfinte Onufrie, prin ele arătându-ţi puterea cea dată ţie de la Dumnezeu, ca să întorci pe mulţi la adevărata credinţă şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 • Icosul al XI-lea

Voievodul Mihail Sturdza ajungând la mormântul tău cuvioase, a luat un fruct din mărul ce crescuse în apropiere, ca să-l ducă fiicei sale bolnave de epilepsie, iar aceasta mâncându-l, în chip minunat s-a tămăduit. Atunci domnitorul, mirat de puterea lui Dumnezeu, s-a întors degrabă la Vorona pentru a se închina cu toată familia la mormântul tău. Şi îndată sfintele tale moaşte, sfinte Onufrie, au fost strămutate în biserica mănăstirii Vorona spre cinstire. Pentru aceasta noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că pe fiica domnului Moldovei ai tămăduit-o,

Bucură-te, că te-ai arătat mai iscusit decât toţi doctorii,

Bucură-te, că în biserica mănăstirii Vorona ai fost strămutat,

Bucură-te, că şi familia voievodului ţi s-a închinat,

Bucură-te, ocrotitor al ţinutului Botoşanilor şi al Moldovei,

Bucură-te, ajutător grabnic al credincioşilor,

Bucură-te, vieţuitor împreună cu îngerii,

Bucură-te, candelă a Ortodoxiei,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 

 • Condacul al XII-lea

Iubind mai mult sihăstria, te-ai arătat în vis stareţului mănăstirii Vorona, cuvioase poruncindu-i să-ţi aducă moaştele la schitul Sihăstria Voronei pe care l-ai întemeiat. Dar stareţul, neîmplinind porunca ta, greu s-a îmbolnăvit, şi amintindu-şi de vedenia avută, a strămutat cinstitele tale moaşte la locul de tine mult dorit. Pentru aceasta şi noi, slăvind puterea lui Dumnezeu arătată în sfinţii Lui, îi cântăm: Aliluia!

 • Icosul al XII-lea

Lăudând vieţuirea ta, te fericim cuvioase părinte Onufrie, ca unul ce eşti casnic şi prieten al lui Dumnezeu şi al nostru ocrotitor, rugându-te să mijloceşti neîncetat înaintea lui Dumnezeu ca să ne păzească de necredinţă şi dezbinare, de nevoi şi de necazuri. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că toate uneltirile diavolului le-ai biruit,

Bucură-te, sfânt al Bisericii lui Hristos,

Bucură-te, ocrotitor grabnic al creştinilor,

Bucură-te, dascăl al rugăciunii,

Bucură-te, schimonah pilduitor,

Bucură-te, luminător al vieţii duhovniceşti,

Bucură-te, tămăduitor al bolilor,

Bucură-te, cetăţean al raiului ceresc,

Bucură-te, Sfinte cuvioase părinte Onufrie, povăţuitor al sihaştrilor!

 • Condacul al XIII-lea

Sfinte făcătorule de minuni cuvioase Onufrie, lauda sihaştrilor şi podoaba Voronei, primeşte această cântare a noastră, a celor ce te cinstim, şi du rugăciunile noastre smerite înaintea tronului Preasfintei Treimi, rugându-te neîncetat pentru noi ca să ne izbăvim de toată primejdia, de boli şi de necazuri, şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

 • Apoi icosul şi condacul întâi.
 • Rugăciune către Sfântul cuvios Onufrie de la Sihăstria Voronei

O, cuvioase părinte Onufrie, vas ales al Domnului, iubitor de viaţă duhovnicească, aprinzându-te cu dumnezeiasca râvnă, ai urmat îndemnul Mântuitorului: ”Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”, ai lăsat rudeniile, patria şi dregătoria cea lumească, venind în ţara Moldovei. Vrednic lucru este să te cinstim cuvioase părinte şi să te rugăm: dă-ne răbdarea ta sfinte. Dă-ne curajul şi voinţa ta, credinţa şi iubirea ta către Dumnezeu. Ajută-ne să dobândim smerenia, pacea şi lumina inimii tale curate. Pe tine cel ce care vieţuieşti împreună cu îngerii te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă: izbăveşte-ne prin sfintele tale rugăciuni de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămătoare ale trupului şi de gândurile rele care se abat asupra noastră. Tu care umpli de lumină pe cei credincioşi, sădeşte în noi cu rugăciunile tale, temelia statorniciei în credinţă şi a sfinţeniei vieţii. Ajută-ne cu rugăciunile tale să vieţuim oriunde ca fraţii întru Hristos şi să căutăm sfinţirea sufletelor noastre pustiite de păcate. Cel ce ai fost mult nevoitor şi mult rugător, ajută pe cei ce se nevoiesc în împlinirea poruncilor lui Hristos în mănăstire sau în lume, spre slava Preasfintei Treimi şi mântuirea sufletelor. Amin.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

39 Comments

Reply JamosMaf
3:31 AM on July 11, 2021 
Good material. Thanks a lot.
http://brandsmartserviceplan.com/__media__/js/netsoltrademark.php
?d=ouressays.com/essay/366-essay-writers-funny-excellent-essay.ht
ml
http://warrensteinborn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bes
tessayscloud.com/thesis/43-thesis-software-top-ranked-writing-ser
vices.html
http://emeraldmoonshine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=di
scountedessays.com/dissertation/556-how-to-write-a-dissertation.h
tml
http://eds.photos/__media__/js/netsoltrademark.php?d=definitiones
says.com/editing/79-application-care-working.html
http://moujun713.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ouressays
.com/essay/809-college-admission-essay-service.html
http://sharksrealty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bestes
sayseducationusa.com/paper/21-online-paper-recorder-high-quality.
html
http://wm-w.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessayservic
escloud.com/course-work/199-coursework-masters-top-ranked-writing
-services.html
https://restauranteycafemana.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
12:37 PM on July 10, 2021 
Incredible plenty of awesome data!
http://balzarinifamily.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bes
tessayseducationusa.com/writing/18-website-writing-essays-for-you
-excellent.html
http://silverbowproduction.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d
=bestessayseducationusa.com/paper/528-buy-cheap-paper.html
http://cartersvillebasspro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d
=bestessayseducationusa.com/dissertation/03-dissertation-title-gr
eatest-writing-services.html
http://restauranthousing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=b
estessayseducationusa.com/thesis/51-doctor-work-of-the-doctoral-t
hesis.html
http://briggen.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bestessayse
ducationusa.com/writing/135-professional-writer-services-high-qua
lity.html
http://euniversitysales.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=to
pessayservicescloud.com/essay/256-write-my-attachment-for-me-no-p
lagiarism.html
http://www.timepaymentcorporation.com/__media__/js/netsoltrademar
k.php?d=topessaywritinglist.com/writing/87-assignment-author.html

https://halseylodberg76.webs.com/apps/blog/show/48041807-trik-ber
hasil-dalam-rahasiaqq-online
Reply JamosMaf
12:06 AM on June 15, 2021 
Reply JamosMaf
10:15 PM on June 13, 2021 
Incredible all kinds of beneficial tips!
https://essayssolution.com/
how to write a essay about myself
https://topessayservicescloud.com/
how to write essays quickly
https://service-essay.com/
website analysis essay
https://essayssolution.com/
college admission essay prompts
https://robinson97vick.webs.com/apps/blog/show/47440943-alat-yang
-dibutuhkan-pemain-taruhan-online
Reply JamosMaf
8:19 PM on June 12, 2021 
Regards! Numerous info.
https://essaypromaster.com/
psychology essay writing services
https://bestessayscloud.com/
editing college essays
https://scoringessays.com/
is there a website that writes essays for you
https://topessaywritingbase.com/
how to write an essay for graduate school
https://sbxbetaepsilon.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
6:08 PM on June 11, 2021 
Kudos. Loads of stuff!
https://essayextra.com/
cheap essay
https://essaypromaster.com/
college essay formatting
https://bestessayseducationusa.com/
writing essay service
https://service-essay.com/
how to writing essay in english
https://breannasbrighterdays.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
4:42 PM on June 10, 2021 
You revealed that effectively!
https://essaypromaster.com/
college application essay editing
https://scoringessays.com/
how to write an effect essay
https://topessayssites.com/
essay writing games
https://scoringessays.com/
write my college essay me
https://clickonmintu.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
3:29 PM on June 9, 2021 
Fine forum posts. Appreciate it!
https://topessayservicescloud.com/
custom essays writing
https://scoringessays.com/
essay for college application
https://freeessayfinder.com/
why is college important essay
https://ouressays.com/
narrative essay for college
https://twin355.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
2:06 PM on June 8, 2021 
Great info. Kudos!
https://essayextra.com/
how to write a good essay for college application
https://essaypromaster.com/
best cheap essay
https://writingthesistops.com/
the perfect college essay
https://topessaywritingbase.com/
how to write essays
https://sortei.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
1:51 AM on June 7, 2021 
Thanks a lot, An abundance of posts.
best non prescription online pharmacies
https://badbass.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
5:42 AM on June 6, 2021 
Amazing advice. Thank you.
https://topswritingservices.com/
college essay writer for pay
custom essay writing services
bad college essays
essay writing services
how to write a community service essay
custom essay writing services
how to write a good introduction paragraph for an essay
best dissertation
buy cheap essay online
write papers
common application essay help
essay writing services reviews
help for essay writing
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply JamosMaf
4:36 PM on June 5, 2021 
Cheers, A lot of content!
https://ouressays.com/
essay writing services review
write my papers
writing a classification essay
essay rewriter
boston college essay
essays writers
reviews for essay writing services
custom writings
writing an essay intro
thesis writing service uk
best essay helper
writing help
how to write a good cause and effect essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
3:53 AM on June 5, 2021 
Regards. Helpful stuff.
https://service-essay.com/
essay proofreading services
doctoral dissertations
buy essay now
courses work
essay writings
how to write a thesis
argument essay writing
thesis help online
cambridge essay service
online coursework
easy essay writing
homework hotline
buy essay paper
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
2:51 PM on June 4, 2021 
Nicely put. Appreciate it.
https://quality-essays.com/
500 word college essay
how to write a thesis statement
how to write an essay for scholarship
essay writing services reviews
heading for college application essay
best dissertation
how to write a hook for an essay
online coursework
narrative essay writing help
mathematics homework
english essay writer
how to write a thesis
write my admission essay
https://smilevault1.webs.com/apps/blog/show/48256738-comprar-bitc
oins-con-tarjeta-de-cr
Reply JamosMaf
1:54 AM on June 4, 2021 
Really loads of excellent knowledge!
https://englishessayhelp.com/
writing a perfect essay
thesis paper
how to write an amazing college essay
writing my essay
assignment essay help
help thesis writing
college essay funny
homework help
how to write an exploratory essay
paper writer
essay paper writing help
homework pass
how to write an autobiographical narrative essay
https://contest101.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
12:54 PM on June 3, 2021 
Appreciate it, Numerous advice.
https://topswritingservices.com/
essay writing services legal
cheap essay writing services
essay marking service
my homework
importance of college essay
paper writer
writing essay services
best dissertation
why i want to go to college essay
thesis writing help
personal essay for college
essay writing services
poems to write essays on
https://kehillathisrael.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosMaf
9:22 AM on May 31, 2021 
This is nicely expressed. !
https://topessaywritingbase.com/
Reply Timmyrow
12:35 AM on September 25, 2017 
Hi HI

Recent Videos

1134 views - 0 comments
673 views - 0 comments